Arbetssätt

Vi arbetar med musik, goda relationer och motivation som arbetsredskap. Mega Musiks utbildning bygger på att utgå från elevens musikintresse och att ge en bred musikalisk orientering där både den akustiska och elektroniska musiken presenteras som lika viktiga delar. De grundläggande förutsättningarna i instrument/sång är inte att kunna utöva något instrument när man söker till Mega Musik utan att ha intresse för att lära sig. Genom att integrera musikämnen även i teoretiska ämnen ges eleven möjlighet att se sig själv och sitt lärande i ett tydligt helhetsperspektiv. Ett exempel på detta är kompositionsinslaget i svenska 1, där eleverna lär sig komponera låtar till olika målgrupper.

Eftersom det inom många yrkeskategorier krävs en allt större social kompetens och kommunikation har vi lagt stor vikt vid dessa delar. För att få en bra social grund behövs en god självkännedom, kommunikationsträning och samarbetsförmåga, begrepp som annars ofta inte får en naturlig plats i skolans värld. Dessa färdigheter tränas främst i den praktiska musikundervisningen, ämnet Mental träning och i grupparbeten.

Vi har sedan länge valt att inte dela in eleverna i statiska klasser, utan i flexibla undervisningsgrupper.

Ettorna och tvåorna delas, inom respektive årskurs, in i undervisningsgrupper med 8-25 elever i varje grupp, beroende på ämne. Undervisningen planeras utifrån musikaliska projekt och när ett projekt avslutas skapas nya undervisningsgrupper. Vi ser stora vinster med detta: både musikaliskt och socialt. Indelningen av elever görs på grundval av vilka instrument de spelar i ensemblerna.

Eleverna har klassmentorer i varje årskurs. Mentorernas uppgift är att bygga en särskilt god relation till eleven. De har klasstid med eleverna två gånger varje vecka och planerar tillsammans undervisningen för eleverna så att de ska få möjlighet att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Varje termin håller mentorerna utvecklingssamtal och övergripande uppföljning av den individuella studieplanen och närvaron.  Klassmentorerna planerar och genomför klasskonserter på skolan 2-3 gånger per termin tillsammans med sina respektive klasser. På grund av skolans behändiga storlek är det enkelt för oss att möta varje elev på hens kunskapsnivå både i teoretiska och praktiska ämnen. På skolan finns ett elevhälsoteam som leds av rektor och specialpedagog. Där står elevernas eventuella behov av anpassningar och stöd i centrum. Medicinsk elevhälsa anlitar vi från Skolia och studievägledning från http://syo-konsulten.se/